Wkkgz en klachtenreglement

Praktijk Odijk valt onder de wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) van de NFG en onder het klachtenreglement van de NFG en het SKJ. Mocht je als cliënt ontevreden zijn over de geboden dienstverlening dan is het verzoek dit in de eerste plaats met mij te bespreken. Komen we er samen niet uit, dan kun je je klacht neerleggen bij de klachtenfunctionaris van de NFG of een klacht indienen via het klachtenformulier van het SKJ.

WGBO

Praktijk Odijk houdt zich aan de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). In deze wet zijn rechten en plichten van de cliënt en de zorgverlener opgenomen. Bij aanvang van een behandeltraject tekent de cliënt (vanaf 12 jaar) en of zijn ouders/verzorgers deze overeenkomst. Behandeling vindt uitsluitend plaats met toestemming van de cliënt. Bij minderjarige kinderen is het niet mogelijk zonder handtekening van beide ouders een traject te starten.

De cliënt heeft als plicht de zorgverlener goed, eerlijk en zo volledig op de hoogte stellen van zijn problematiek. Zodat de zorgverlener zo goed en passend mogelijk hulp kan verlenen. Als cliënt heb je recht op duidelijke informatie over de voorgestelde behandeling. En er is recht op inzage in het dossier en bescherming van privacy. De plichten van de zorgverlener zijn o.a. het verstrekken van begrijpelijke informatie over de behandeling en het bijhouden van een medisch dossier. Er is een bewaarplicht van dit medisch dossier van 20 jaar na afloop van de behandeling.
En of de keus direct na afloop van het behandeltraject het dossier te laten vernietigen.

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Binnen Praktijk Odijk werk ik als Psychosociaal Hulpverlener en Jeugd- en Gezinsprofessional. Dit betekent dat als er sprake is van een situatie die, ondanks de ondersteuning, ernstig bedreigend is en blijft voor de ontwikkeling en het welbevinden van een kind, Praktijk Odijk wettelijk verplicht is hiervan melding te doen bij de daarvoor bestaande instanties. Praktijk Odijk werkt volgens de verplichte Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling.

Afgeven signaal in de Verwijsindex

Praktijk Odijk geeft, bij zorg rondom de ontwikkeling van een kind, een signaal af in de Verwijsindex. Het is van belang dat ik me zichtbaar maak voor de omgeving van uw kind. De Verwijsindex is een digitaal systeem waarin professionals een signaal kunnen afgeven als er zorgen zijn rondom de ontwikkeling van een kind of jongere. Dit signaal bestaat uit de contactgegevens van de professional en de naam en geboortedatum en woonplaats van het betreffende kind. Wanneer meerdere hulpverleners een signaal afgeven over hetzelfde kind, dan krijgen zij elkaars contactgegevens. Deze contactgegevens zijn bedoeld om – samen met de ouders/ opvoeders- de hulpverlening en zorg op elkaar af te stemmen en samen te werken. Ouders van kinderen van nul tot zestien jaar worden persoonlijk op de hoogte gebracht als er een signaal over hun kind wordt afgegeven in de Verwijsindex en wat de reden daarvoor is. Jongeren van zestien jaar en ouder worden zelf geïnformeerd. Dit is conform de wetgeving.

Afspraken

De consulten voor ouder en/of kind vinden plaats binnen de ruimte van Praktijk Odijk. Of tijdens gesprekken op school en of, zo nodig ambulant bij de cliënt thuis. Afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren te worden afgezegd (telefonisch, per mail, WhatsApp of sms). Afspraken niet of korter dan 24 uur van tevoren afgezegd, worden in rekening gebracht. Tijdig afgezegde afspraken worden niet in rekening gebracht.

Praktijk Odijk zal bij (langdurige) ziekte in overleg met de verwijzer (Gemeentelijke toegang of Huisarts) en u zoeken naar vervangende mogelijkheden. Ook spoedgevallen zullen worden doorverwezen naar Huisarts of Gemeentelijke toegang.

Het aantal contactmomenten wordt in onderling overleg afgesproken. Zowel de opdrachtgever als de zorgverlener zijn verantwoordelijk voor het tussentijds bespreekbaar maken van gewenste veranderingen hierin.

Financiële zaken

Praktijk Odijk declareert in uren en half uren, tenzij anders vastgelegd in contract of overeenkomst.

Tarieven die vermeld staan op de site zijn onder voorbehoud van jaarlijkse prijswijzingen. Betaling van een toegestuurde factuur dient binnen 2 weken na ontvangst van de factuur te worden voldaan.

Of de cliënt in aanmerking komt voor vergoedingen van de gesprekken, dient de cliënt zelf na te vragen bij zijn zorgverzekeraar. Inwoners van de Gemeente Zuid Oost Utrecht kunnen in aanmerking komen voor vergoedingen na toewijzing van hulp via de Jeugdwet en/of WMO. U kunt zich hiervoor aanmelden bij het Centrum voor Elkaar van de Gemeente Bunnik

​​Geheimhouding

Praktijk Odijk houdt zich aan de wettelijke Beroeps en Geheimhoudingsplicht betreffende feiten ten aanzien van de cliënt. Indien feiten de cliënt kunnen schaden zal Praktijk Odijk deze geheimhouding verbreken. Alvorens dit gebeurt wordt de cliënt hierover geïnformeerd.